RODO

Obowiązek informacji w zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Drodzy Rodzice,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach - nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, z siedzibą przy ul. Okrzei 15a.
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adresem pocztowym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork lub telefonicznie 59 862 18 34.
 
Skąd mamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji przez wypełnienie zgłoszenia i wniosków o badania lub wydanie dokumentów telefonicznej (kontakt osobisty lub listowny). Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku: przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia),
- udzielania dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki.
 
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:
Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 
Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
- dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, 
- dane drażliwe - w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, m.in. stan zdrowia.
 
Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w zakresie przetwarzanych danych?
Spełniamy wymogi wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych działającego w Poradni PP w Lęborku jest możliwy pod  adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
 
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie
 
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Nie