RODO

Obowiązek informacji w zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
Drodzy Rodzice,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach - nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, z siedzibą przy ul. Okrzei 15a.
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adresem pocztowym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork lub telefonicznie 59 862 18 34.
 
Skąd mamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji przez wypełnienie zgłoszenia i wniosków o badania lub wydanie dokumentów telefonicznej (kontakt osobisty lub listowny). Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku: przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia),
- udzielania dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki.
 
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:
Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 
Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
- dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych, 
- dane drażliwe - w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, m.in. stan zdrowia.
 
Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w zakresie przetwarzanych danych?
Spełniamy wymogi wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych działającego w Poradni PP w Lęborku jest możliwy pod  adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
 
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie
 
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Nie
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, z siedzibą: ul Okrzei 15a, 84-300 Lębork;
 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pani Anna Cykman,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych orazAdministratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługi czy też nieterminowe załatwienie sprawy;
 4. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku oraz wychodzące poprzedzone informacją o nagrywaniu;
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby poprzez wyrażenie czynności potwierdzającej, tj. kontynuowanie połączenia telefonicznego z Poradnią (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Poradnię (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku;
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Nagrania przechowywane są przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla klientów w formacie .pdf

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji w formacie .pdf

Klauzula informacyjna na potrzeby wolontariatu w formacie .pdf

Klauzula informacyjna dla kontrahentów w formacie .pdf

 

Klauzula informacyjna dla pracowników w formacie .pdf

 
Kategoria: