Ogłoszenia i przetargi

Zakres działania poradni

Terenem działania poradni jest Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Główne zadanie poradni to udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom i młodzieży uczącej się w placówkach naszego powiatu lub nie uczącej się ale zamieszkującej nasz powiat.

 

Status prawny

Poradnia działa w oparciu o:

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1481, 1818 i 2197).

Ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 ze zm.).

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017r., poz. 60 ze zm.)

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 2215 ze zm).

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013r199 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1601)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616).

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743).

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635).

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz.U.2017.1578).

 

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Organem nadzorującym jest Pomorski Kurator Oświaty.

Terenem działania poradni jest powiat lęborski.

Poradnia PP w Lęborku działa jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem poradni może ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Redakcja

Miejscowość: Lębork

Kod pocztowy: 84-300

Ulica: Okrzei 15a

Telefon/fax: 59 8621834

Strona internetowa: www.poradniapp.lebork.pl

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub bezpośrednio  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.