Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

|

Lębork, 2020-11-.16.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Okrzei 15a ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1. Stanowisko pracy:   główny księgowy

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  posiadanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy,

5)  spełnienie jednego z poniższych warunków:

a)  ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki
w księgowości,

c)  wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 2. nieposzlakowana opinia.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. biegła znajomość przepisów prawa samorządowego oraz regulującego materię dotyczącą finansów publicznych,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami publicznymi w jednostkach administracji samorządowej,
 3. umiejętność obsługi komputera i programów wspomagających obsługę budżetu powiatu,
 4. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość, zdolności analityczne, komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania zespołem ludzkim odporność na stres.

4. Zadania wykonywane na stanowisku - do zakresu zadań wykonywanych przez głównego księgowego w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. inicjowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych,
 5. współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
 6. planowanie potrzeb finansowych jednostki,
 7. opracowanie projektu budżetu,
 8. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 9. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 10. dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego,
 11. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku.
 12. sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych.     
 13. Naliczanie płac   
 14. Rozliczanie składek ZUS                                                                                                                                     

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem - wymóg formalny),
 8. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.),
 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) pełny wymiar czasu pracy,

3) praca głównie siedząca,

4) lokalizacja miejsca pracy: parter  w budynku nieposiadającym windy,

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  październik  2020 r. –  6%

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w .Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lub przesłać na adres Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei15a - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” - do dnia .27-11-.2020 r. do godz. .9.00 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze, przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora jednostki.

Wszystkie załączone dokumenty winny być podpisane i opatrzone datą. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne, podany zostanie do wiadomości telefonicznie lub meilowo, po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona na tablicy ogłoszeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a.

Możliwość zatrudnienia – 01-12-2020 .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest   w Lęborku, z siedzibą: ul Okrzei 15a, 84-300 Lębork. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest w Lęborku, z siedzibą: ul Okrzei 15a, 84-300 Lębork. 
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) i polskich przepisów o ochronie danych osobowych.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku 
w zakładce RODO/Ochrona Danych Osobowych.