Oferty pracy

Nabór na stanowisko - Sekretarka

|

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Nazwa stanowiska pracy: sekretarka

 

2. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, administracja i zarządzanie,

b)      co najmniej czteroletni staż pracy ogółem(w tym minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w sekretariatach szkół lub placówek oświatowych)oraz co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową,

c)      znajomość obsługi komputera, pakietu biurowego Microsoft Office (MS Word, MS Excel), obsługa poczty elektronicznej, praca z Systemem Informacji Oświatowej,

d)      dobra znajomość przepisów prawa pracy,

e)      posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a)      komunikatywność, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z klientami,

b)      samodzielność, staranność, obowiązkowość,

c)      odpowiedzialność, systematyczność,

d)      umiejętność pracy w zespole,

e)       umiejętność prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania przepisów prawa w praktyce,

e)      kreatywność,

f)       dyskrecja,

g)      obsługa techniczna urządzeń biurowych.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie sekretariatu poradni.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, instrukcją kancelaryjną i innymi przepisami szczególnymi, a w szczególności:

-   praca z dokumentacją pracowniczą, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie archiwum,

-   prowadzenie ewidencji: czasu pracy pracowników, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, urlopów wypoczynkowych,

-   prowadzenie księgi inwentarzowej poradni, kontrola zgodność inwentarza z zapisami w księgach,

-   prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji uczniów,

-   obsługa korespondencji bieżącej.

Sporządzanie sprawozdań.

Udzielanie interesantom właściwych informacji z zakresu pracy poradni.

Prowadzenie  ewidencji badanych i udzielonej pomocy.

Przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków rodziców o badania, informowanie o terminach badań, utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami badanych dzieci i młodzieży.

Kierowanie ruchem uczniów – czuwanie nad terminami z nim związanymi.

Przekazywanie orzeczeń i opinii rodzicom.

Codzienny odbiór i przekazywanie dokumentów-korespondencji.

Dysponowanie zaliczka stałą. Dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych, środków czystości itp.

Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora poradni.

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności.

Odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy służbowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)      życiorys (CV),

c)      list motywacyjny,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenieoraz dodatkowe kwalifikacje,

e)      kserokopie świadectw pracylub innych dokumentów poświadczających staż pracy,

f)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      praca przy monitorze i urządzeniach biurowych,

b)      praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku,

c)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy, stały czas pracy 8 godzin dziennie,

d)      praca głównie siedząca.   

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę z tym, że pierwsza na okres 6 miesięcy.

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork, lub pocztą z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko sekretarki

w terminie do dnia 28.12.2017r., godz.12:00  (decyduje data faktycznego wpływu do Poradni PP w Lęborku).

Poradnia nie przyjmuje ofert za pomocą poczty internetowej (mail).

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty badane będą pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości telefonicznie, po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku http://bip.poradniapp.lebork.pl/oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku  http://powiatleborski.bip.gov.pl/nabor-i-wyniki/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz, list motywacyjny, szczegółowe CVoraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  powinny być podpisane własnoręcznie.